tirsdag 4. mars 2014

Kulturminneplan for Tysfjord kommune - et samarbeidsprosjekt med mange muligheter!

Árran er i ferd med å etablere samarbeid med Tysfjord kommune for å utarbeide kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer (kulturminneplan). Kommunen har søkt Sametinget, Riksantikvaren og Kulturrådet om midler til å sette i gang arbeidet. Et positivt samarbeid som kan bidra til bedre synliggjøring og vern av kommunens mange krigsminner (og selvsagt også andre kulturminner).

 Rørvik Gård. Foto: Bjarne Eriksen. © Nordland Fylkeskommune.

Tysfjord kommune er rik på kulturminner, og har en lang, interessant og mangfoldig historie. I Askeladden (den nasjonale databasen for kuturminner) er det registrert 688 enkeltminner fordelt på 244 lokaliteter i kommunen. Kulturminnene er registrert innenfor store deler av kommunens arealer, fra indre til ytre fjordstrøk, fra fjord til fjell, og innenfor ulike tidsperioder fra steinalderen frem til nyere tid. Gjennom planen skal et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer ivaretas, og utgangspunktet er vern gjennom bruk. Også den immaterielle kulturarven skal inkluderes i planen. Hvis du lurer på hvilke kulturminner som finnes i Tysfjord, så kan gjøre et søk i Kulturminnesøk, som gir deg oversikt over kulturminner i Norge.

 Andersgjerdet, et samisk kulturminne. Foto: Lis-Mari Hjortfors, Árran

Tysfjord er og har i uminnelige tider vært et samisk bruks- og bosettingsområde, dette gjenspeiles i kulturminneregistreringene, spesielt registreringene som er gjennomført de senere år. Flere norrøne kulturminner er også registrert, først og fremst i ytre deler av fjorden. I tillegg til dette, så har kommunen flere kulturminner og -miljø fra nyere tid. Eksempelvis kulturminner knyttet til industristedet Kjøpsvik med etableringen av sementfabrikken Norcem og kulturminner fra gruvevirksomhet i ulike deler av kommunen. Flere verneverdige bygninger må også trekkes frem, 3 av disse har Árran restaurert de siste årene. Gjennom verdiskapingsprosjektet «Krigsminner i Nord-Salten...» er det også registrert en rekke kulturminner fra andre verdenskrig. Av spesielt verdifulle kulturminner kan nevnes Dyreberget på Leiknes, som kan sies å ha internasjonal verdi, og Rørvik gård, et gårdsanlegg som ble fredet av Riksantikvaren i 2011.

 Dyreberget på Leiknes. Foto: Tysfjord kommune
Det planlegges innsamling og dokumentasjon av kulturminner og muntlige tradisjoner til sommeren, et arbeid som skal resultere i en fagrapport som vil danne grunnlag for kulturminneplanen. Kommunen har også søkt Kulturrådet om støtte til et delprosjekt som vil gi lokale skoleungdommer muligheten til å delta i feltarbeidet, er prosjekt som vil ha stor betydning for utvikling av planen. Barn og unge er en viktig målgruppe, og kommunen ønsker å skape engasjement for kulturarven blant dem, noe som best kan skje gjennom aktiv deltagelse. Det vil også formidles i en egen kulturminneblogg, på facebook og på nettstedet Digitalt fortalt.

Kulturminneplanen vil bidra til at kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap brukes som en positiv ressurs i lokalsamfunnet, som grunnlag for kunnskap, opplevelse og verdiskaping,  Kulturminner og -miljø kan bidra til økt kulturforståelse, økt kunnskapsnivå, bedre trivsel, i større grad å gjøre kulturminner til en del av vår historie og identitet, å skape møteplasser i lokalsamfunnet og sist med ikke minst bidra til næringsutvikling. Planen skal bidra også til bedre vern av kommunens kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminneplanen vil i et slikt perspektiv være med på å sikre gode levevilkår og god livskvalitet i Tysfjord kommune.

Árran vil stå for en faglige delen av prosjektet, som inkluderer kulturminneregistreringer og utarbeidelse av fagrapport. Samarbeidet er avhengig av at prosjektet fullfinansieres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar