tirsdag 22. oktober 2013

Velkommen til bloggen om Krigsminner i Nord-Salten!

Litt informasjon om prosjektet

Prosjektet "Krigsminner i Nord-Salten som ledd i verdiskaping på kulturminneområdet" startet opp sommeren 2013 (avsluttes i 2015), og er finansiert av Riksantikvaren, Nordland fylkeskommune og Sametinget. Linda van der Spa (undertegnede) ble ansatt som prosjektleder i september 2013, og det er etablert en referansegruppe bestående av representanter fra Árran, Sametinget, Nordland fylkeskommune og Hellemobotn grunneierlag som skal bistå i prosjektperioden.

Gjennom prosjektet vil vi fokusere på landskapets kulturverdi som grunnlag for verdiskaping, og vil søke samarbeid med både lokale aktører og reiseliv for å få til dette. Vi skal registrere og restaurere krigsminner, gjennomføre skjøtselstiltak og utvikle en kulturminneløype for å nevne noe. Dette skal gjøres langs fluktruta fra Hellemobotn til Sverige, men også i andre deler av Nord-Salten.


Hvorfor krigsminner?

Krigsminnene har ikke et automatisk vern, og flere er også lokalisert i såkalte "pressområder", dette gjør at de er særlig utsatte. Vi mener at vi gjennom å sette søkelyset på krigsminner vil øke bevisstheten om at dette er kulturminner med stor verneverdi. Slik vil vi gjennom prosjektet bidra til ivaretakelse av krigsminnene.

Krigsminnene er en del av vår historie på godt og vondt. Sporene etter de russiske fangeleirene vitner om mennesker i en veldig vanskelig situasjon, vi vet at det lokalt finnes mange fortellinger som kan belyse disse krigsminnene og det de har å fortelle. Vanskelige og samtidig viktige historier. De tyske vaktbuene ligger forholdsvis tett langs flyktningeruta fra Hellemobotn og inn til Sverige, her finner vi også spor etter de tyske leirene. Gjennom krigsminnene vil vi belyse grenselosvirksomheten der den faktisk utspant seg. Gjennom å gå i dette landskapet, ved å se den strategiske plasseringen av leirene, så får man oppleve historien på en unik måte. Samtidig øker respekten for de grenselosene som satte livet på spill for å føre andre inn i friheten.


Bildet over: Delvis nedrast tysk vaktbu på Hellemofjellet i Tysfjord. En slik planlegger vi å restaurere og gjøre til en del av en planlagt kulturminneløype.

Vi håper prosjektet vil engasjere og inspirere lag, foreninger, museer, lokalbefolkning, skoleklasser og mange andre til å sette fokuset på en viktig del av vår kulturarv.

 
Hva har vi gjort så langt?

Vi har gjennomført kulturminneregistreringer langs flyktningeruta fra Hellemobotn og inn til Sverige, samt langs E6 i Tysfjord og Hamarøy og i området rundt Drag. Vi har også gjennomført en oversiktsbefaring med helikopter i Hellemofjorden med omkringliggende områder. Dette har gitt oss en god oversikt over hva som finnes av krigsminner i området. De registrerte krigsminnene vil danne grunnlag for det videre arbeidet. Vi har registrert en rekke ulike krigsminner: kulturminner knyttet til tysk vakthold Hellemobotn-Sverige (tufter etter telt, vaktbuer og skytterstillinger blant annet), militæranlegg på Drag, en rekke fangeleire og deler av jernbaneanlegget som russiske krigsfanger bygde, for å nevne noe. Vi vil presentere registreringene etterhvert. Det finnes enda mye som ikke er registrert.


Bildet over: På Hamnesodden på Drag i Tysfjord finner vi spor etter tysk vakthold, blant annet en større bunkers. Herfra kunne man vokte leia inn Hellemofjorden godt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar